previus
MINERALE N°99
  next

Trydimite upon low quartz beta
quarzo beta su trydimite Zovon